Usługi Komunalne

usługi- komunalne

Z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja i zbiórka stały się problemem globalnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie nasze wspólne działanie jest celem ochrony środowiska, w którym żyjemy. Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie, jak postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci, jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek, estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych, jak również uzyskanie oszczędności finansowych. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji u źródła ich powstania, czyli w naszych gospodarstwach.
Spółka „INTERPROMEX” w myśl jednego z istotniejszych celów ustawy o odpadach, jakim jest uregulowanie racjonalnego zagospodarowywania odpadów i powtórnego ich wykorzystania podobnie jak w latach ubiegłych kontynuuje selektywną zbiórkę surowców wtórnych m.in. poprzez zapewnienie mieszkańcom odbioru odpadów zgromadzonych w sposób selektywny. Firma dostarcza mieszkańcom nieodpłatnie, w ramach zawartych umów worki do segregacji, które zgodnie z wymogami Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w gminie odbierane są nieodpłatnie, jeden raz w miesiącu. Spółka namawia wszystkich swoich Klientów do segregacji. Corocznie do Klientów pod koniec roku kalendarzowego wysyłane są kalendarze z terminami selektywnej zbiórki odpadów, aby każdy miał możliwość ich segregowania. Można zaobserwować, że z roku na rok mieszkańców segregujących odpady przybywa. Zbiórka prowadzona jest w systemie objazdowym. Oznacza to, że w podanym wcześniej terminie, o wyznaczonej porze między godziną 600 a 1400, brygada wywozowa przejeżdża w wyznaczonym rejonie obsługiwanego miasta (gminy) i zbiera odpady. Osoby zainteresowane przekazaniem swoich odpadów wystawiają je przed godziną 600 w dniu wskazanej zbiórki. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też ułatwiamy im segregację dostarczając sukcesywnie do Klientów Spółki stelaże do selektywnej zbiórki od 2008r. Obecnie na terenie miasta Będzin rozdaliśmy 2180 szt. stelaży, co stanowi 52,93% ogółu Klientów naszego miasta.
Ekologiczne efekty naszego przedsięwzięcia, czyli ilość zebranych, a tym samym poddanych odzyskowi surowców, które nie trafią na składowisko razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi widać w masie selektywnie zebranych odpadów, która z roku na rok się powiększa. Porównując rok 2012 z latami poprzednimi, masy odpadów zebranych w sposób selektywny przedstawiają się następująco:
Masy zebranych odpadów w sposób selektywny w latach 2010 – 2012r.

Analizując powyższe dane, ilość zebranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych w 2012 r. w stosunku do roku 2010r. wzrosła o 50,89%, papieru o 21,71% a szkła o 40,40%.