HISTORIA Spółki:

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. postało w 1993r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Będzinie w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy Będzin. Od początku swojej działalności PTHU INTERPROMEX postrzegane było jako Przedsiębiorstwo najprężniej rozwijające się na terenie Zagłębia. Na początku działalności zatrudnionych było 150 pracowników i z roku na rok ilość osób zatrudnionych rosła.  W 1994r PTHU INTERPROMEX przejął likwidowany Państwowy Ośrodek Maszynowy. W wyniku przejęcia Ośrodka Maszynowego zatrudnienie utrzymało 40 pracowników upadającego zakładu.Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. w kolejnych latach poszerzało wachlarz świadczonych usług oraz dokonywano zakupu nowego sprzętu i urządzeń które pozwalały na wykonywanie usług na najwyższym poziomie. W roku 2000 rozpoczęto nową działalność polegającą na pielęgnacji oraz utrzymaniu terenów zielonych. Zatrudniono 68 pracowników z likwidowanego Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni. Pozwoliło to na poszerzenie katalogu świadczonych usług w zakresie robót drogowych i utrzymania zieleni. W obecnej chwili Spółka INTERPROMEX zatrudnia około 130 pracowników. Prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych, oczyszczania zimowego i letniego dróg, wykonuje roboty drogowe, zarządza Targowiskami Miejskimi w Będzinie jak również administruje cmentarzem komunalnym.

RADA NaDZORCZA:

Przewodnicząca: Ewelina Balt
Sekretarz: Elżbieta Kania
Członek: Katarzyna Cichy-Karolczak
Członek: Teresa Szczęsna

Zarząd

Prezes Zarządu: Oliwer Topolski
Wiceprezes Zarządu: Maciej Fazan

BIP

Struktura własnościowa
100% udziałów należy do gminy Będzin.

Dane teleadresowe
42-500 Będzin
ul. Paryska 11

tel. (0-32) 267-55-15, (0-32) 267-52-75
fax. (0-32) 267-36-17
e-mail: 
sekretariat@interpromex.pl

Forma prawna
Umowa Spółki

Majątek
Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 001 279 zł.

Informacja Administratora Danych

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Paryskiej 11

Dane osobowe są przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zawarcia i wykonania umów;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, o gospodarowaniu odpadami oraz stosowaniu monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadami;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu stosowania monitoringu wizyjnego zapewniającego bezpieczeństwo osób i mienia na obszarze podlegającym monitoringowi;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach windykacyjnych i kontaktowych;

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawne uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi: prawne, informatyczne, doradcze. Dane osobowe są nie przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przepisami prawa lub jest to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane z monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z usług Administratora jest niezbędne do korzystania z tych usług. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

W razie pytań lub wątpliwości, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, email: ido@interpromex.pl, tel.: 694-429-337 lub listownie na adres siedziby Administratora.