Deklaracja dostępności www.interpromex.pl

PTHU Interpromex.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.interpromex.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • kontrast na

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Rączka.
 • E-mail: admin@interpromex.pl
 • Telefon: 32 267 44 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd PTHU Interpromex
 • Adres: Paryska 11, 42-500 Będzin
 • E-mail: sekretariat@interpromex.pl
 • Telefon: 32 267 44 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Biuro obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kontakt możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@interpromex.pl,
 2. przesyłanie faksów na numer 32 267 36 17,
 3. korespondencję pisemną na adres: Interpromex Sp z o.o., ul. Paryska 11, 42-500 Będzin.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.